Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 56/RMČ/2005

k návrhu Pravidel pro poskytování informací členům Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

Pravidla pro poskytování informací členům Zastupitelstva městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

2. informovat členy Zastupitelstva městské části Praha 14 o schválení Pravidel pro poskytování informací členům Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 10. 2. 2005

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: vedoucí odborů