Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 60/RMČ/2005

k žádosti o poskytnutí slevy ve výši 20% z nájemného za užívání bytu v č. p. 1087 za období od 10/2004 do 1/2005 včetně


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s poskytnutím slevy z nájemného za užívání bytu v č. p. 1087 ve výši 20% Kč za období od 10/2004 do 1/2005 včetně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s poskytnutím slevy ve výši 20% z nájemného

2. zajistit vyplacení částky 1. 957 Kč odpovídající slevě ve výši 20% z nájemného za období 10/2004 - 1/2005 žadatelovi

T: 15. 2. 2005

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel