Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 64/RMČ/2005

k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 5. 195 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č.p. 641 ulice Konzumní, Praha 9 a 500 Kč na nákladech řízení v souladu s vykonatelným rozsudkem 9C 184/2000


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prominutím poplatků z prodlení ve výši 5. 195 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 641 ulice Konzumní, Praha 9 a 500 Kč na nákladech řízení v souladu s vykonatelným rozsudkem 9C 184/2000 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o nesouhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 5.195 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 641 ulice Konzumní, Praha 9 a 500 Kč na nákladech řízení v souladu s vykonatelným rozsudkem 9C 184/2000

T: 15. 2. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel