Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 70/RMČ/2005

k zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 2626/35, k. ú. Kyje panu Petru Korcovi, bytem Na Zámyšli 4, Praha 5


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2626/35, k. ú. Kyje, o výměře 20 m2, panu Petru Korcovi, bytem Na Zámyšli 4, Praha 5, za nájemné 30 Kč/m2/rok

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na pronájem pozemku parc. č. 2626/35, k. ú. Kyje

T: 10. 2. 2005

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2626/35, k. ú. Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a panem Petrem Korcem, až po uplynutí termínu pro zveřejnění záměru

T: 15. 3. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan

starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic