Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 72/RMČ/2005

k návrhu na odprodej pozemku parc. č. 551/3, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 551/3, k. ú. Kyje, o výměře 13 m2, za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 4 550 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 551/3, k. ú. Kyje Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 17. 3. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM, oddělení majetkových dispozic