Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 73/RMČ/2005

k dalšímu postupu ve věci objektu č. p. 902 v ulici Generála Janouška


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s podáním žalob ve věci neplatnosti nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a společností Apion, s. r. o. a o vyklizení nemovitosti č. p. 902 v ulici Generála Janouška

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

podniknout potřebné kroky k podání žalob

T: 8. 2. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan

starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : OESM, oddělení majetkových dispozic, HS