Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 2. 2005

č. 75/RMČ/2005

k dodatku č. 1/2005 k Postupu při hospodaření příspěvkových organizací, správě a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

dodatek č. 1/2005 k Postupu při hospodaření příspěvkových organizací, správě a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat výše uvedený dodatek č. 1/2005 a postoupit tento materiál ředitelům příspěvkových organizací

T: 23. 2. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OŠ, OESM, OIA, ZŠ, MŠ