Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 2. 2005

č. 82/RMČ/2005

ke zveřejnění adresného záměru na pronájem pozemku parc. č. 2344, k. ú. Kyje firmě Skleněné kameny, spol s r. o., Turnov, Nádražní 485,


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru (příloha č. 3) na pronájem pozemku parc. č. 2344, k. ú. Kyje, o výměře 172 m2, firmě Skleněné kameny, spol. s r. o., Turnov, Nádražní 485, za nájemné 30 Kč/m2/rok

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na pronájem pozemku parc. č. 2344, k. ú. Kyje

T: 25. 2. 2005

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy (příloha č. 4) na pronájem pozemku parc. č. 2344, k. ú. Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a firmou Skleněné kameny, spol. s r. o., Turnov, Nádražní 485, až po uplynutí termínu pro zveřejnění záměru

T: 15. 4. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM – odd. majetkových dispozic