Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 2. 2005

č. 84/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1760, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru (příloha č. 2) na pronájem části pozemku parc. č. 1760 o výměře 480 m2, k. ú. Kyje, díl 11, za cenu 7 Kč/rok/m2 (lokalita "Borská")

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1760 v k. ú. Kyje

T: 25. 2. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM, oddělení majetkových dispozic