Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 208/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 7/SMP/04


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 7/SMP/04 ze dne 30. 6. 2004, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 7/SMP/04 ze dne 30. 6. 2004

T: 31. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS