Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 209/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku č. 6 mezi městskou částí Praha 14 zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a Česko - italským jazykovým gymnáziem, s. r. o. ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků č. j. 8009/OSM ze dne 12. 4. 1996


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 6 mezi městskou částí Praha 14 zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a Česko - italským jazykovým gymnáziem, s. r. o. ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků č. j. 8009/OSM ze dne 12. 4. 1996 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválení dodatku č. 6 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. zajistit uzavření dodatku č. 6 mezi městskou částí Praha 14 zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a Česko - italským jazykovým gymnáziem ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků č. j. 8009/OSM ze dne 12. 4. 1996

T: 31. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS