Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 228/RMČ/2005

k návrhu na doplnění pravidel pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s doplněním pravidel pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky (příloha č. 1)

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění doplněných pravidel pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky v Listech Prahy 14

 

T: 30. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic