Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 230/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 864 v k. ú. Hostavice, panu Ing. René Kroczkovi, bytem Kamencova 66, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru (příloha č. 4) na prodej pozemku parc. č. 864 v k. ú. Hostavice, o výměře 70 m2, za kupní cenu 1 020 Kč/m2, panu Ing. René Kroczkovi, bytem Kamencova 66, Praha 9, tj. za částku v celkové výši 71 400 Kč (ve dvou splátkách)

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 864 v k. ú. Hostavice

T: 5. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM, oddělení majetkových dispozic