Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 231/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 228/2, o výměře 1 829 m2 a parc. č. 228/6 o výměře 660 m2 v k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru (příloha č. 5) na prodej pozemků parc. č. 228/2, o výměře 1829 m2 a parc. č. 228/6, o výměře 660 m2 v k. ú. Hostavice, za kupní cenu minimálně 1 040 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 2 588 560 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 228/2 a parc. č. 228/6 v k. ú. Hostavice

T: 5. 5. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM, oddělení majetkových dispozic