Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 236/RMČ/2005

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a společností SITEL, spol. s r. o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4 spočívající v uložení optických kabelů transitní telekomunikační trasy Praha - Drážďany do pozemku parc. č. 2723/1, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v uložení optických kabelů transitní telekomunikační trasy Praha - Drážďany do pozemku parc. č. 2723/1, k. ú. Kyje dle přílohy č. 4

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající v uložení optických kabelů transitní telekomunikační trasy Praha - Drážďany do pozemku parc. č. 2723/1, kat. území Kyje, dle přílohy č. 4

T: 30. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic
SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, Praha 4