Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 237/RMČ/2005

k vyslovení souhlasného prohlášení městské části Praha 14 k vlastnictví části pozemku parc. č. 2540/1, o výměře 71 m2, vše k. ú. Kyje, ve prospěch paní Boženy Jandečkové, bytem Jirsíkova č. p. 478, Praha 8


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s vyslovením souhlasného prohlášení městské části Praha 14 k vlastnictví části pozemku parc. č. 2540/1, o výměře 71 m2, vše k. ú. Kyje, ve prospěch paní Boženy Jandečkové, bytem Jirsíkova č. p. 478, Praha 8 dle přílohy č. 10

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh o vyslovení souhlasného prohlášení městské části Praha 14 k vlastnictví části pozemku parc. č. 2540/1, o výměře 71 m2, vše k. ú. Kyje, ve prospěch paní Boženy Jandečkové, bytem Jirsíkova č. p. 478, Praha 8 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 16. 6. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan

Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic, Božena Jandečková, Jirsíkova č. p. 478, Praha 8, Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Mgr. Mazura, Pod sídlištěm 9, 182 14 Praha 8