Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 239/RMČ/2005

k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "rodinné domy Nežárská - Hostavice"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou dokumentaci pro územní řízení na stavbu "rodinné domy Nežárská - Hostavice"

II. s o u h l a s í

s vyjádřením městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k předložené dokumentaci pro územní řízení na stavbu "rodinné domy Nežárská - Hostavice" obchodní spol. UNIGA-CZ, s. r. o.

T: 30. 4. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR, OVD