Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 240/RMČ/2005

k návrhu na zadání veřejné zakázky "rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most" dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zadání veřejné zakázky "rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most" dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

II. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž složení je přílohou č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání oznámení zadávacího řízení "rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most" na centrální adresu

 

T: 29. 4. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR