Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 241/RMČ/2005

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2886/1 v k. ú. Kyje, se společností Eshel Prague, a. s. se sídlem U Mlýna 22, Praha 4


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2886/1 o výměře 762 m2 v k. ú. Kyje, za účelem vybudování komunikace, chodníku, veřejné zeleně a 5 parkovacích míst dle zpracované studie, se společností Eshel Prague, a. s. se sídlem U Mlýna 22, Praha 4, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. za celkové roční nájemné 3 810 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2886/1 o výměře 762 m2 v k. ú. Kyje se společností Eshel Prague, a. s.

T: 31. 5. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic