Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.335/RMČ/2005

k návrhu na zadání zakázky k podání nabídky na "Servis tiskáren, renovaci a recyklaci náplní do tiskáren" dle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zadáním veřejné zakázky k podání nabídky na "Servis tiskáren, renovaci a recyklaci náplní do tiskáren" podle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.

2. s odesláním písemné výzvy na podání nabídky k zakázce na "Servis tiskáren, renovaci a recyklaci náplní do tiskáren" těmto firmám:

ABEL – Computer, Krnovská 20, 746 01 Opava
TECHNOTON SYSTÉM, Ortenovo náměstí 25, 170 00 Praha 7
CPSystem, a. s., Malá Plynární 2, 170 00 Praha 7
MAREX, s. r. o., Francouzská 32, 120 00 Praha 2

II. s c h v a l u j e

hodnotící komisi ve složení:

Ing. Jaromír Klička, vedoucí odboru informatiky
Ing. Luděk Lisý, tajemník úřadu
Jana Čáková, softwarový specialista
Jaroslav Kouřimský, ekonom hospodářské správy
Mgr. Eva Štětinová, právní oddělení Kanceláře starosty

náhradníci:

Marcela Horešovská, referent hospodářské správy
Mgr. Daniel Rovan, zástupce starosty
Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení majetkových dispozic
Vladimír Vencl, vedoucí hospodářské správy

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

1. zajistit odeslání výzvy k podání nabídek

T: 24. 6. 2005

2. seznámit Radu městské části Praha 14 s výsledkem výběrového řízení

T: 19. 7. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: Ing. Jaromír Klička