Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.349/RMČ/2005

k návrhu na převedení stávající nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na rod. příslušníka


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zveřejnění adresného záměru a následného uzavření nájemní smlouvy (až uplyne doba na zveřejnění záměru) na pronájem části pozemku parc. č. 2161 o výměře 60 m2, k. ú. Kyje, paní Jaroslavě Mlejnkové, bytem Splavná 578, Praha 9

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2161, k. ú. Kyje, paní Jaroslavě Mlejnkové, bytem Splavná 578, Praha 9

T: 30. 6. 2005

2. po uplynutí doby zveřejnění záměru (15 dnů) zajistit uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem

T: 31. 7. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM - OMD