Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.353/RMČ/2005

k návrhu výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na akce: "Oprava ležatých a stoupacích rozvodů TUV a SV, Gen. Janouška 844-850"; " Oprava střechy Gen. Janouška 1060"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a v ě d o m í

informaci o průběhu výběrových řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou:

a) Ekoservis, s. r. o. na akci : "Oprava ležatých a stoupacích rozvodů TUV a SV, Gen. Janouška 844-850";

b) KaP, s. r. o. na akci "Oprava střechy Gen. Janouška 1060"

s tím, že smlouvy o dílo budou obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smluv o dílo s firmou Ekoservis, s. r. o. na akci: "Oprava ležatých a stoupacích rozvodů TUV a SV, Gen. Janouška 844-850"; s firmou KaP, s. r. o. na akci "Oprava střechy Gen. Janouška 1060"

T: 10. 7. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS