Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 580/RMČ/2005

k návrhu na snížení počtu zaměstnanců


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zrušení pracovních míst a snížení počtu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit doručení výpovědí příslušným zaměstnancům v souladu s ustanovením § 46 odst. 1) písm. c) zákoníku práce

T: 30. 11. 2005

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: vedoucí odborů ÚMČ