Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 581/RMČ/2005

k návrhu na stanovení platu vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví


Rada městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

plat vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle přílohy k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit stanovení platu vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví

T: 1. 11. 2005

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT