Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 583/RMČ/2005

k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 19.826 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 754, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prominutím poplatků z prodlení ve výši 19.826 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 754, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o nesouhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 19.826 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 754, Praha 9

T: 30. 11. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel