Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 588/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměru a následnému prodeji pozemku parc. č. 1581/2 v k. ú. Kyje Libuši Šmalclové, bytem Mimoňská 627, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 1581/2, k. ú. Kyje, o výměře 243 m2 a s následným uzavřením kupní smlouvy na uvedený pozemek za kupní cenu 2 140 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 520.020 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 1581/2, k. ú. Kyje

 

T: 21. 11. 2005

2. předložit návrh kupní smlouvy na pozemek 1581/2, k. ú. Kyje na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 20. 12. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM