Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 589/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. j. 2001/OSM/0074 na pronájem části pozemku parc. č. 2773/1 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 (příloha č. 4) nájemní smlouvy č. j. 2001/OSM/0074 ze dne 21. 6. 2001 na pronájem části pozemku parc. č. 2773/1 v k. ú. Kyje o výměře 33 m2 s panem Vratislavem Vazačem a paní Marcelou Vazačovou, oba bytem Jordánská 1221, Praha 9, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok, tj. za celkové roční nájemné 990 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2773/1 v k. ú. Kyje a informovat žadatele s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 30. 11. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM - odd.majetkových dispozic