Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 590/RMČ/2005

k návrhu na úpravu regulačních opatření pro povolování velkoplošných reklamních zařízení


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

doporučená regulační opatření pro povolování velkoplošných reklamních zařízení (příloha č. 2)

II. r u š í

regulační opatření pro povolování velkoplošných reklamních zařízení platná na základě usnesení č. 129/RMČ/2003 ze dne 18. 2. 2003

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit uplatňování doporučených regulačních opatření pro povolování velkoplošných reklamních zařízení na území městské části Praha 14

T: 15. 11. 2005

2. zajistit uzavírání nových nájemních smluv za účelem umístění velkoplošných reklamních zařízení v souladu s přílohou č. 2 tohoto usnesení

T: 15. 11. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM - odd.majetkových dispozic, OVD