Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 330/RMČ/2006

stanovisko městské části Praha 14 k prodloužení nájemní smlouvy k bytu hl. m. Prahy o velikosti 4 + 1 v č. p. 965 ul. Generála Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

prodloužit nájemní smlouvu k bytu hl. m. Prahy o velikosti 4 + 1 v č. p. 965 ul. Generála Janouška, Praha 9 na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 k prodloužení nájmu bytovému odboru MHMP

T: 8. 6. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: nájemce