Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 331/RMČ/2006

k návrhu na zadání zakázky "Dodávka počítačů" pro potřeby Úřadu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. zadání zakázky "Dodávka počítačů" dle výzvy k podání nabídek, příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě

2. firmy, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek - příloha č. 3

II. j m e n u j e

hodnotící komisi dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit zadání zakázky "Dodávka počítačů"

T: 9. 6. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OI, OPBM, členové hodnotící komise