Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 332/RMČ/2006

ke směrnici QS 42-02-04 Úprava podmínek práva k svobodnému přístupu k informacím


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

směrnici QS 42-02-04 Úprava podmínek práva k svobodnému přístupu k informacím

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit zveřejnění směrnice QS 42-02-04 Úprava podmínek práva k svobodnému přístupu k informacím v aplikaci AiP Safe

T: 8. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OIA