Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 337/RMČ/2006

k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s volbou přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit provedení volby na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 19. 6. 2006

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSO