Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 339/RMČ/2006

k návrhu na pojmenování ulice v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

pojmenovat ulici v k. ú. Kyje v lokalitě specifikované přílohou č. 1 - pouze v tiskové podobě „Bojínková“

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh na pojmenování ulice odboru občanskosprávních agend MHMP

T: 30. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSO