Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 347/RMČ/2006

k návrhu na zvýšení roční sazby z 747,96 Kč/m2 na 858,05 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 1312 ul. Tálinská, Praha 9 s účinností od 1. 7. 2006


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zvýšením roční sazby z 747,96 Kč/m2 na 858,05 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 1312 ul. Tálinská, Praha 9 s účinností od 1. 7. 2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení zvýšení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 1312 ul. Tálinská, Praha 9

T: 30. 6. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce