Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 350/RMČ/2006

k návrhu na úhradu nákladů na "Opravu oken, výměna za plastová, Metujská 907, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úhradu nákladů na "Opravu oken, výměna za plastová, Metujská 907, Praha 9" z finančních prostředků zahrnutých do plánu oprav v souladu s usnesením č. 264/RMČ/2006 ze dne 9. 5. 2006

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit úhradu nákladů na "Opravu oken, výměna za plastová, Metujská 907, Praha 9"

T: 30. 6. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS