Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 351/RMČ/2006

k návrhu výběrového řízení na akce: "Oprava výtahu ul. Rochovská 764, Černý Most, Praha 9"; "Oprava chodeb-pavilony A/C, 2-3 patro, ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9"; "Oprava soc.zařízení, 2x pavilony D/A, ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou:

Schindler CZ, a. s. na akci "Oprava výtahu ul. Rochovská 764, Černý Most, Praha 9"; s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení
Ekoservis, s. r. o. na akci "Oprava chodeb - pavilony A/C, 2. - 3. patro, ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9"; s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení
Hansa2, s. r. o. na akci "Oprava soc. zařízení, 2x pavilony D/A, ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9"; s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smluv o dílo s firmou Schindler CZ, a. s. na akci "Oprava výtahu ul. Rochovská 764, Černý Most, Praha 9"; Ekoservis, s. r. o. na akci "Oprava chodeb - pavilony A/C, 2.-3. patro, ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9"; Hansa2, s. r. o. na akci "Opravasoc. zařízení, 2x pavilony D/A, ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9"

T: 20. 6. 2006

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS