Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 353/RMČ/2006

k návrhu na odsouhlasení záměru a určení způsobu prodeje bytového domu č. p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a obytného domu č. p. 643 na pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 a pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 vše v k. ú. Hloubětín v souladu se "Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14" ze dne 13. 12. 2005


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se záměrem prodeje bytového domu č. p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a obytného domu č. p. 643 na pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 a pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 vše v k. ú. Hloubětín formou prodeje dvěma právnickým osobám samostatně, založených nájemníky domů č. p. 641 a č. p. 643 v souladu se "Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14" ze dne 13. 12. 2005

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s prodejem nemovitostí dle čl. I tohoto usnesení

2. zajistit předložení záměru na prodej bytového domu č. p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a obytného domu č. p. 643 na pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 a pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 vše v k. ú. Hloubětín formou prodeje dvěma právnickým osobám samostatně, založených nájemníky domů č. p. 641 a č. p. 643 v souladu se "Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14" ze dne 13. 12. 2005, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 19. 6. 2006

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS