Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 359/RMČ/2006

k návrhu na zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1372/13 a část PK 1377, k. ú. Hloubětín o celkové výměře 572 m2 se Základní organizací Českého Zahrádkářského svazu Bažantnice II


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1372/13 a část PK 1377, k. ú. Hloubětín o celkové výměře 572 m2 se Základní organizací Českého Zahrádkářského svazu Bažantnice II

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1372/13 a část PK 1377, k. ú. Hloubětín o celkové výměře 572 m2 se Základní organizací Českého Zahrádkářského svazu Bažantnice II

T: 15. 7. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM