Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 363/RMČ/2006

k návrhu na schválení smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a Ing. Fialou - PROJEKTY a mezi městskou částí Praha 14 a spol. ESCADRA CZ, s. r. o., ve věci vyhotovení dokumentace na vybudování "hřiště" a "pavilonu zázemí" v areálu školy č. p. 9 ul. Pilská - Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. smlouvu o dílo mezi městskou částí Praha 14 a Ing. Ivanem Fialou-PROJEKTY ve věci vyhotovení projektové dokumentace na víceúčelové hřiště s nafukovací halou v areálu školy č. p. 9 ul. Pilská, Praha 14 - Hostavice

2. smlouvu o dílo mezi městskou částí Praha 14 a spol ESCADRA CZ, s. r. o. ve věci vyhotovení projektové dokumentace stavby pavilonu zázemí hřiště v areálu školy č. p. 9 ul. Pilská, Praha 14 - Hostavice

3. navýšení rozpočtu kapitálových výdajů orj. 0607 - OÚR na rok 2006 odd. par. 3412, pol. 6121 ve výši 480 tis.Kč

II. u k l á d á

1. Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

a) zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a Ing. Ivanem Fialou -PROJEKTY

T: 20. 6. 2006

b) zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a spol. ESCADRA CZ, s. r. o.

T: 20. 6. 2006

2. Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

    zajistit navýšení kapitálových výdajů dle bodu I. 3. tohoto usnesení

T: 20. 6. 2006

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR