Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 364/RMČ/2006

k návrhu zahájení veřejné zakázky na "Úpravu stávajících a výstavbu nových chodníků v Jiráskově čtvrti - ul. Dářská, Zvíkovská, Osická, Horusická, Pávovské nám, Mílovská" v souladu s ust. § 45 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zadáním veřejné zakázky na "Úpravu stávajících a výstavbu nových chodníků v Jiráskově čtvrti - ul. Dářská, Zvíkovská, Osická, Horusická, Pávovské nám., Mílovská" v souladu s ust. § 45 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

II. d o p o r u č u j e

vyzvat v souladu s § 27 odst. 3 písm. d) zákona k účasti na jednání o smluvních podmínkách šest zájemců

III. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž složení je přílohou č. 1 tohoto usnesení

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zahájení veřejné zakázky na "Úpravu stávajících a výstavbu nových chodníků v Jiráskově čtvrti -ul. Dářská, Zvíkovská, Osická, Horusická, Pávovské nám., Mílovská"

T: 9. 6. 2006

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 12. 6. 2006

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením veřejné zakázky na "Úpravu stávajících a výstavbu nových chodníků v Jiráskově čtvrti - ul. Dářská, Zvíkovská, Osická, Horusická, Pávovské nám., Mílovská"

T: 25. 7. 2006

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: KS, OÚR, členové a náhradníci hodnotící komise