Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 365/RMČ/2006

k podnětu na změnu Územního plánu ve funkčním využití pozemku parc. č. 2564 k. ú. Kyje z plochy zahrádky a zahrádkové osady-PZO na všeobecně obytné území - OV a v časovém posunu před rok 2010 pro stavbu rodinného domu


Rada městské části Praha 14

I. n e m á  n á m i t e k

ke změně využití pozemku parc. č. 2564 k. ú. Kyje z plochy zahrádky a zahrádkové osady PZO na plochu všeobecně obytnou - OV a před rok 2010 pro stavbu rodinného domu

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit s podnětem na změnu Územního plánu SÚ hl. m. Prahy využití pozemku parc. č. 2564 kat. území Kyje pro výstavbu rodinného domu Zastupitelstvo městské části Praha 14

T: 19. 6. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR