Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 367/RMČ/2006

k návrhu na odkoupení části pozemku parc. č. 893/1 v k. ú. Kyje pro vybudování chodníku v Oborské ulici


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy (příloha č. 5) na části pozemku parc. č. 893/1 v k. ú. Kyje za účelem vybudování chodníku v Oborské ulici mezi paní Petrou Dekrovou, bytem Oborská 772/1, Praha 9 - Kyje a MČ Praha 14 za kupní cenu ve výši 2 140 Kč/m2

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit kupní smlouvu na části pozemku parc. č. 893/1 v k. ú. Kyje Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 19. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic