Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 535/RMČ/2006

k návrhu na uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se Soukromým gymnáziem Arcus Praha 9, s. r. o.

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat smlouvu o partnerství a spolupráci se Soukromým gymnáziem Arcus Praha 9, s. r. o.

T: 5. 10. 2006

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: Soukromé gymnázium Arcus Praha 9, s. r. o., KS-OPM, KT