Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 538/RMČ/2006

k návrhu navýšení ceny díla "Tlaková kanalizace v ul. Broumarská"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o průběhu stavby tlakové kanalizace v ul. Broumarské v souvislosti s výstavbou rekonstrukce komunikace Broumarské

II. s c h v a l u j e

navýšení ceny díla "Tlaková kanalizace v ul. Broumarská" o částku 120.639 Kč s DPH za provedené vícepráce z důvodu kolize prováděné stavby se stávajícím vodovodním řadem a štěrbinovým žlabem v ul. Broumarské

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/OÚR/0005 podle bodu II. tohoto usnesení

T: 27. 9. 2006

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR, OESM