Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 539/RMČ/2006

k návrhu výběrového řízení na akci "Rekonstrukce střech ul. Kardašovská č. p. 775, 776, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou:

Belstav Praha, s. r. o. na akci "Rekonstrukce střech ul. Kardašovská č. p. 775, 776, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smlouvy o dílo s firmou Belstav Praha, s. r. o. na akci "Rekonstrukce střech ul. Kardašovská č. p. 775, 776, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

 

T: 6. 10. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS