Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 544/RMČ/2006

k návrhu na zajištění finančního krytí ve výši 69% celkových nákladů v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2007, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s finančním krytím ve výši 69% celkových nákladů v případě přidělení grantu ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec. Rekonstrukce povrchu venkovních sportovišť při školách a školských zařízeních včetně rekonstrukce atletických drah a sektorů atletických disciplín a jejich vybavení drobnými sportovními zařízeními (basketbalovými koši, brankami, tyčemi na odbíjenou, nohejbal apod.)

II. p o v ě ř u j e

Mgr. Jaroslava Jirouška, zástupce starosty městské části Praha 14

jednat za městskou část Praha 14 ve věci žádosti o grant hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2007, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení, program I/1

III. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat ředitele ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec o podání žádosti k přidělení grantu

T: 13. 10. 2006

2. zajistit ve spolupráci s ekonomickým odborem krytí 69% z celkových nákladů na grant ZŠ Chvaletická

T: po přidělení grantu

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, OÚR, OESM, ZŠ Chvaletická