Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 31/RMČ/2006

k návrhu na zřízení komisí Rady městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. u k o n č u j e

činnost komisí Rady městské části Praha 14 zřízených na základě usnesení č. 9/RMČ/2002 ze dne 3. 12. 2002 ke dni 31. 12. 2006

II. z ř i z u j e

ke dni 1. 1. 2007 tyto komise rady:

III. j m e n u j e

předsedy komisí:

komise územního rozvoje

Ing. Josef Voseček

komise životního prostřed

MUDr. Kateřina Pavlíčková

komise pro výchovu a vzdělávání

Mgr. Dana Nálevková

komise bytová

Rudolf Mikeš

komise bezpečnostní a protidrogová

Renata Hušková

komise pro sociálně právní ochranu dětí a sociální věci

Radka Novotná, DiS.

komise kultury a aktivit volného času

Bohumil Sobotka

komise majetková

Jiří Šebek

komise dopravní

Ing. Miroslav Vysloužil

komise pro komunitní plánování

Mgr. Jitka Žáková

IV. u k l á d á

1. Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

vyzvat členy Zastupitelstva městské části Praha 14 k zapojení se do práce v komisích rady

2. Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

jmenovat zapisovatele komisí rady

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Ing. Miroslav Froněk, Ing. Luděk Lisý