Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 33/RMČ/2006

k souhlasu s použitím znaku městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s použitím znaku městské části Praha 14 na webových stránkách a propagačních materiálech, týkajících se grantu, Soukromého gymnázia ARCUS

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
  1. zajistit uveřejnění informace o partnerství projektu (příloha č. 1) na webových stránkách městské části Praha 14
    T: 11. 12. 2006
  2. informovat řediteleSoukromého gymnázia ARCUS o souhlasu s použitím znaku
    T: 11. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS