Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 34/RMČ/2006

k návrhu na prodloužení pracovního poměru vedoucího odboru ekonomiky a správy majetku


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

prodloužení pracovního poměru Ing. Petra Winklera, vedoucího odboru ekonomiky a správy majetku, do 31. 12. 2007

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 15. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Ing. Luděk Lisý
Na vědomí : KT