Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 35/RMČ/2006

k návrhu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

  1. Organizační řád Úřadu městské části Praha 14 platný ode dne 1. 1. 2007
  2. zřízení dvou pracovních míst v odboru sociálních věcí a zdravotnictví v oddělení sociální péče z důvodu účinnosti nové legislativy v oblasti sociálních dávek a sociálních služeb od 1. 1. 2007
  3. zmocnění tajemníka ke schválení změny Směrnice č. QS 42-01 V01R01 "Příručka jakosti" spočívající v zapracování schválených organizačních změn do textu této směrnice

II. s e s e z n á m i l a

se systematizací pracovních míst

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

  1. zapracovávat do Organizačního řádu změny na základě přijatých usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14
    T: průběžně
  2. zajistit vydání Organizačního řádu
    T: 1. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Ing. Luděk Lisý
Na vědomí : vedoucí odborů